Thursday, 20 February 2014

好词好句

好句: 善有善报,恶有恶报
意思: 如果你做善事,你也会有善事做给你

好词: 
1.一鸣惊人 (Yī míng jīng rén)
  • 突然给人看你的才能

2. 一丝不苟 (Yī sī bù gǒu)
  • 做事很仔细,很细致(Xì zhì)

3.光阴似箭 (Guāng yīn sì jiàn)
  • 很快就过去了

No comments:

Post a Comment